పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వస్త్రాన్ని ధరించటం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : పంచ కట్టుకోవడం

ఉదాహరణ : ధోవతి వస్త్రాన్ని ధరించిన తర్వాత పండితుడు ఆసనంపై కూర్చున్నాడు.

पहनने या धारण करने की क्रिया।

धोती पहनाई के बाद पंडितजी आसन पर बैठे।
आसंजन, आसञ्जन, पहनना, पहनाई

The act of having on your person as a covering or adornment.

She bought it for everyday wear.
wear, wearing

వస్త్రాన్ని ధరించటం పర్యాయపదాలు. వస్త్రాన్ని ధరించటం అర్థం. vastraanni dharinchatam paryaya padalu in Telugu. vastraanni dharinchatam paryaya padam.