పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వశం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వశం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన వస్తువును బలపూర్వకంగా లోబరుచుకొనుట.

ఉదాహరణ : సైనికులు రక్షణ ఏర్పాటును తమ అధికారంతో చేశారు .

పర్యాయపదాలు : అధికారం, పరిరక్షణ, పెత్తనం

किसी वस्तु या संपत्ति आदि पर होने वाला बलपूर्वक स्वामित्व।

अब किले पर सैनिकों का क़ब्ज़ा है।
अख़्तियार, अख्तियार, अधिकार, आधिपत्य, इख़्तियार, इख्तियार, इमकान, कब्ज़ा, कब्जा, क़ब्ज़ा, काबू, दावा, वश, संरक्षण, हक, हक़

The act of forcibly dispossessing an owner of property.

capture, gaining control, seizure

అర్థం : ఒకరి చేతినుండి మరొకరి చేతికి ఇచ్చే లేక తీసుకొనే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఈ కంపెనీ ఇతరులు కైవశము చేసుకున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆధీనం, కైవశం

सम्पत्ति, स्वत्व आदि का एक के हाथ/अधिकार से दूसरे के हाथ/अधिकार में जाने या दिये जाने की क्रिया।

इस कंपनी का हस्तांतरण हो चुका है।
हस्तांतर, हस्तांतरण, हस्तान्तर, हस्तान्तरण

The act of transfering something from one form to another.

The transfer of the music from record to tape suppressed much of the background noise.
transfer, transference

వశం పర్యాయపదాలు. వశం అర్థం. vasham paryaya padalu in Telugu. vasham paryaya padam.