పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వర్తకుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వర్తకుడు   నామవాచకం

అర్థం : సరుకులను అమ్మేవాడు

ఉదాహరణ : మోహన్ ఒక మంచి వ్యాపారస్థుడు.అతను వజ్రాల వ్యాపారస్థుడు.

పర్యాయపదాలు : వ్యాపారవేత్త, వ్యాపారస్థుడు, వ్యాపారి

व्यापार करने वाला व्यक्ति।

मोहन एक कुशल व्यापारी है।
वह हीरे का व्यापारी है।
ट्रेडर, बनिक, बनिया, रोजगारी, वणिक, व्यवसायी, व्यापारी, व्यावसायी, सौदागर

A person engaged in commercial or industrial business (especially an owner or executive).

businessman, man of affairs

వర్తకుడు పర్యాయపదాలు. వర్తకుడు అర్థం. vartakudu paryaya padalu in Telugu. vartakudu paryaya padam.