పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వరుస అనే పదం యొక్క అర్థం.

వరుస   నామవాచకం

అర్థం : ఒక క్రమంలో ఉంది

ఉదాహరణ : ఉదాహరణ కోసం నువ్వు ఐదవ పంక్తి చూడు.

పర్యాయపదాలు : పంక్తి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी पृष्ठ या किसी वस्तु के पर्दे आदि पर एक सीध में लिखी लिखावट (किसी रचना, लेख आदि की)।

उदाहरण के लिए आप पाँचवी पंक्ति को देखें।
आलि, पंक्ति, लाइन

Text consisting of a row of words written across a page or computer screen.

The letter consisted of three short lines.
There are six lines in every stanza.
line

అర్థం : ఒకక్రమంగా వుండటం

ఉదాహరణ : వాహనాలను హారన్ మోగిస్తూ ఒక వరుసలో పెట్టడం.

పర్యాయపదాలు : క్యూ, పంక్తి, పద్దతి, లైన్


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

लोगों या वाहनों की पंक्ति जो किसी या कुछ की प्रतीक्षा कर रहे हों।

पंक्ति तोड़कर सवारी ढोनेवाले चालक की बहुत पिटाई हुई।
कतार, क़तार, पंक्ति, लाइन

A line of people or vehicles waiting for something.

queue, waiting line

అర్థం : పుస్తకంలో రాయబడే క్రమ గీత

ఉదాహరణ : ఇందులో ఒక వరుస మిగిలిపోయింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बही-खाते आदि में लिखा जाने वाला कोई मद।

इसमें एक क़लम छूट गई है।
कलम, क़लम

అర్థం : ఒకదాని వెనుక ఒకటి

ఉదాహరణ : దుకాణాలు వరుసగా దారిలో కాంతివంతంగా వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : క్రమానుసారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

क्रम में होने की अवस्था।

दुकानों की क्रमानुसारिता सड़क की शोभा बढ़ाती है।
अयुगपद्भाव, क्रमानुसारिता

A condition of regular or proper arrangement.

He put his desk in order.
The machine is now in working order.
order, orderliness

అర్థం : ఒకదాని తర్వాత ఒకటి.

ఉదాహరణ : మనం బస్సు ఎక్కేటప్పుడు వరస క్రమంలో ఎక్కాలి ప్రజలు పంక్తిలో కూర్చొని భోంచేస్తున్నారు

పర్యాయపదాలు : అనుక్రమం, క్రమం, పంక్తి, బంతి, లైను, శ్రేణి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ऐसी परम्परा जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएँ, व्यक्ति या जीव एक दूसरे के बाद एक सीध में हों।

राशन की दुकान पर लोगों की पंक्ति लगी हुई थी।
लोग पंगत में बैठकर खा रहे हैं।
अली, अवली, आलि, आवलि, आवली, कतार, क़तार, ताँता, ताँती, तांता, तांती, पंक्ति, पंगत, पंगती, पांत, पालि, माल, माला, मालिका, लाइन, शृंखला, श्रेणी, सतर, सिलसिला

An arrangement of objects or people side by side in a line.

A row of chairs.
row

అర్థం : వస్తువుల లేక పనులను ముందు _ వెనుక సరిచేసే స్థితి లేక భావము.

ఉదాహరణ : తమలోతాము జాబులను పంపే పద్దతైతే పాడవకూడదు.

పర్యాయపదాలు : క్రమపద్దతి, క్రమము, పద్దతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वस्तुओं, कार्यों या घटनाओं आदि के क्रम से आगे-पीछे होने की अवस्था या भाव या लगातार होने की अवस्था।

आपस में चिट्ठियाँ भेजने का क्रम टूटना नहीं चाहिए।
अनुक्रम, अनुक्रमणिका, आनुपूर्व, आर्डर, ऑर्डर, क्रम, चरण, ताँता, तार, शृंखला, सिलसिला

A following of one thing after another in time.

The doctor saw a sequence of patients.
chronological sequence, chronological succession, sequence, succession, successiveness

వరుస పర్యాయపదాలు. వరుస అర్థం. varusa paryaya padalu in Telugu. varusa paryaya padam.