పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వరిమడి అనే పదం యొక్క అర్థం.

వరిమడి   నామవాచకం

అర్థం : పొలములో ఒక భాగము.

ఉదాహరణ : రైతు అసమతల పొలములో వరిమడి నాటుతున్నాడు.

खेतों, बगीचों आदि में थोड़ी-थोड़ी दूर पर मेड़ों से बनाये हुए वे विभाग जिनमें पौधे बोए या लगाए जाते हैं।

किसान असमतल खेत में क्यारियाँ बना रहा है।
आली, क्यारी, बारी

A small area of ground covered by specific vegetation.

A bean plot.
A cabbage patch.
A briar patch.
patch, plot, plot of ground, plot of land

వరిమడి పర్యాయపదాలు. వరిమడి అర్థం. varimadi paryaya padalu in Telugu. varimadi paryaya padam.