పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వధ అనే పదం యొక్క అర్థం.

వధ   నామవాచకం

అర్థం : మనిషిని శారీరకంగా బాధించుట.

ఉదాహరణ : గాంధీగారు హింసకు విరోధిగా ఉన్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఖూని, ప్రతిఘతనము, ప్రాణచ్ఛేదము, సంహారము, హత్య, హింస, హింసనము

प्राणियों को मारने-काटने और शारीरिक कष्ट देने की वृत्ति।

गाँधीजी हिंसा के विरोधी थे।
अपघात, अभिशस्ति, अवलेप, तोश, रेष, शार, हिंसा

An act of aggression (as one against a person who resists).

He may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one.
force, violence

అర్థం : ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి చంపడం

ఉదాహరణ : ఇందిరా గాంధిని ఆమె అంగ రక్షకులే హత్య చేశారు.

పర్యాయపదాలు : ఖూనీ, మర్డర్, హత్య

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ही किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या जो अचानक आक्रमण करके की जाए।

इंदिरा गाँधी की हत्या उनके सुरक्षाकर्मियों ने ही की थी।
कटा, कत्ल, क़त्ल, ख़ून, खून, मर्डर, वध, हत्या

Murder of a public figure by surprise attack.

assassination

అర్థం : ప్రాణం లేకుండా చేయడం

ఉదాహరణ : అతడు తన తండ్రిని హత్యచేసినాడు ఏ ప్రాణినైన వధించుట మహాపాపం.

పర్యాయపదాలు : ఖూని, ఘాతం, చంపడం, ప్రాణచ్ఛేదము, సంహారము, హత్య

किसी मनुष्य, प्राणी आदि को जान-बूझकर किसी उद्देश्य से मार डालने की क्रिया।

किसी भी प्राणी की हत्या महापाप है।
अपघात, अवघात, आर, आलंभ, आलंभन, आलम्भ, आलम्भन, आहनन, उज्जासन, कत्ल, क़त्ल, क्राथ, ख़ून, खून, घात, जबह, निजुर, प्रमथन, प्रमाथ, प्रहण, मर्डर, मारण, मारन, वध, विघात, विशसन, शामनी, संग्रहण, संघात, सङ्ग्रहण, सङ्घात, हत्या, हनन

The act of terminating a life.

kill, killing, putting to death

వధ పర్యాయపదాలు. వధ అర్థం. vadha paryaya padalu in Telugu. vadha paryaya padam.