పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వంశం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వంశం   నామవాచకం

అర్థం : పూర్వికుల నుండి వచ్చు వర్గం లేక సమూహం.

ఉదాహరణ : ఉన్నత వంశంలో జన్మించడం వలన ఎవరూ గొప్పవారు కాలేరు.

పర్యాయపదాలు : అభిజనం, కులం, కొలం, జాతి, వర్గం, వర్ణం, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का वर्ग या समूह।

उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता।
अनवय, अनूक, अन्वय, अभिजन, आल, आवली, कुल, ख़ानदान, खानदान, घराना, नसल, नस्ल, बंस, वंश, वंशतति

People descended from a common ancestor.

His family has lived in Massachusetts since the Mayflower.
family, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept

అర్థం : వారు రెండు విధాల వికసించిన జంతువర్గం దీని ద్వారా ఆధునిక మానవులకి ఆవిర్భావం ఏర్పడింది

ఉదాహరణ : నృజాతిశాస్త్రవేత్త నృజాతి మీద పరిశోధన చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : కులం, తెగ, నృజాతి, వర్గం, వర్ణం, శాఖ, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही जाति या राष्ट्रीयता के लोग जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति एक ही होती है।

वह नृजाति पर शोध करता है।
नृजाति

అర్థం : అనేక ఉపజాతులు గల వర్గం

ఉదాహరణ : మేడక్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం రానా టొగ్రీనా దానిలోనే యొక్క వంశం వున్నది.

పర్యాయపదాలు : కులం, జాతి, వర్ణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

(जीवविज्ञान) जीव का वर्गीकरणात्मक वर्ग जिसमें एक या एक से अधिक प्रजातियाँ हों।

मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है जसमें राना मेढक का वंश है।
वंश

(biology) taxonomic group containing one or more species.

genus

వంశం పర్యాయపదాలు. వంశం అర్థం. vamsham paryaya padalu in Telugu. vamsham paryaya padam.