పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లోభము అనే పదం యొక్క అర్థం.

లోభము   నామవాచకం

అర్థం : ఎక్కువ ఆశ కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : పేరాశ అనేది ఒక చెడ్డ వ్యాధి

పర్యాయపదాలు : పేరాశ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कुछ पाने की बहुत अधिक इच्छा या चाह जो प्रायः अनुचित मानी जाती है।

लालच बुरी बला है।
आमिष, इकस, ईहा, गाध, तमा, प्रलोभ, प्रलोभन, ललक, लालच, लालसा, लिप्सा, लोभ

Excessive desire to acquire or possess more (especially more material wealth) than one needs or deserves.

greed

లోభము పర్యాయపదాలు. లోభము అర్థం. lobhamu paryaya padalu in Telugu. lobhamu paryaya padam.