పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లేఖ అనే పదం యొక్క అర్థం.

లేఖ   నామవాచకం

అర్థం : కాగితంపైన వచ్చిన సమాచారం

ఉదాహరణ : మంత్రి రాజదర్భారులో రాయబారి ద్వారా వచ్చిన ఉత్తరం చదివిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఉత్తరం, జాబు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह कागज आदि जिस पर किसी के लिए कोई समाचार या विवरण आदि लिखा हो।

वंदना अपने परदेशी भाई को बराबर पत्र लिखती रहती है।
मंत्री राजदरबार में दूत द्वारा लाई हुई पत्रिका पढ़ने लगा।
खत, ख़त, चिट्ठी, पत्र, पत्रिका, पाती, मकतूब, रिसाला, लेटर

A written message addressed to a person or organization.

Mailed an indignant letter to the editor.
letter, missive

అర్థం : లేఖ

ఉదాహరణ : అతనికి సాహిత్య రచనలు చదవటం ఇష్టం.

పర్యాయపదాలు : ఉత్తరం, రచన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

लिखी हुई वस्तु।

पत्र, दस्तावेज, पद्य, गद्य आदि सभी लेख हैं।
आलेख्य, इबारत, लेख, लेखन, लेखन वस्तु, लेख्य, लेख्य वस्तु

లేఖ పర్యాయపదాలు. లేఖ అర్థం. lekha paryaya padalu in Telugu. lekha paryaya padam.