పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లెక్కింపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

లెక్కింపు   నామవాచకం

అర్థం : కూడి ఎన్నున్నాయో చూడటం.

ఉదాహరణ : అతని లెక్క తప్పు.

పర్యాయపదాలు : ఎంపిక, లెక్క


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

गिनकर या हिसाब लगाकर यह देखने की क्रिया कि कुल कितना हुआ है या है।

उसकी गणना गलत थी।
गणन, गणना, गणित, परिकलन, संख्यान, हिसाब

అర్థం : ఏదైన ఆధారము పై సంధేహము పడుట.

ఉదాహరణ : ఈ జనాభా లెక్కలను మరోసారి లెక్కించడం.

పర్యాయపదాలు : లెక్కించుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी आधार पर अनुमान लगाने का कार्य।

इन आँकड़ों का फिर से आकलन करना होगा।
आकलन

A judgment of the qualities of something or somebody.

Many factors are involved in any estimate of human life.
In my estimation the boy is innocent.
estimate, estimation

లెక్కింపు పర్యాయపదాలు. లెక్కింపు అర్థం. lekkimpu paryaya padalu in Telugu. lekkimpu paryaya padam.