పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లెక్కించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

లెక్కించుట   నామవాచకం

అర్థం : గణన చేయు క్రియ

ఉదాహరణ : రాజు చిన్నప్పటి నుండి ఏదైన వస్తువులను లెక్కించుటలో నిపుణుడు.

పర్యాయపదాలు : గణించుట, లెక్కపెట్టుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहुत सी चीजों का एक दो तीन करते हुए गिनने की क्रिया या भाव।

वह बचपन से ही गिनने में निपुण है।
अवगणन, आकलन, आकलन कर्म, गणन, गणना, गिनती, गिनती कर्म, गिनना, शुमार, संख्यान

అర్థం : ఏదైన ఆధారము పై సంధేహము పడుట.

ఉదాహరణ : ఈ జనాభా లెక్కలను మరోసారి లెక్కించడం.

పర్యాయపదాలు : లెక్కింపు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी आधार पर अनुमान लगाने का कार्य।

इन आँकड़ों का फिर से आकलन करना होगा।
आकलन

A judgment of the qualities of something or somebody.

Many factors are involved in any estimate of human life.
In my estimation the boy is innocent.
estimate, estimation

లెక్కించుట పర్యాయపదాలు. లెక్కించుట అర్థం. lekkinchuta paryaya padalu in Telugu. lekkinchuta paryaya padam.