పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లజ్జావతి మొక్క అనే పదం యొక్క అర్థం.

లజ్జావతి మొక్క   నామవాచకం

అర్థం : ఒక చిన్నని ముళ్ళు కలిగినమొక్క, ఇది తాకగానే ముడుచుకుంటుంది.

ఉదాహరణ : లజ్జావతి మొక్కను స్పర్శించగానే ఆకులు ముడుచుకుపోయాయి.

పర్యాయపదాలు : సున్నితపు మొక్క, స్పర్శపు మొక్క


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Prostrate or semi-erect subshrub of tropical America, and Australia. Heavily armed with recurved thorns and having sensitive soft grey-green leaflets that fold and droop at night or when touched or cooled.

action plant, humble plant, live-and-die, mimosa pudica, sensitive plant, shame plant, touch-me-not

లజ్జావతి మొక్క పర్యాయపదాలు. లజ్జావతి మొక్క అర్థం. lajjaavati mokka paryaya padalu in Telugu. lajjaavati mokka paryaya padam.