పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లంచం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లంచం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని ఒకపనిని మనకు అనుకూలంగా జరుగుటకు ఇచ్చి_పుచ్చుకొనేద్రవ్యం.

ఉదాహరణ : అతను లంచం తీసుకొనే సమయంలో పట్టుకున్నారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कोई कार्य अपने अनुकूल कराने के लिए अनुचित रीति से दिया जाने वाला या लिया जाने वाला द्रव्य आदि।

वह रिश्वत लेते समय पकड़ा गया।
अँकोर, अंकोर, अकोर, उत्कोच, घूस, घूसपच्चड़, भरना, रिश्वत, लाँच

Payment made to a person in a position of trust to corrupt his judgment.

bribe, payoff

లంచం పర్యాయపదాలు. లంచం అర్థం. lancham paryaya padalu in Telugu. lancham paryaya padam.