పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రోధించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

రోధించుట   నామవాచకం

అర్థం : ఏడ్చి తమ భాదను ప్రకటించుట.

ఉదాహరణ : రాముడు అరణ్యవాసం వెళ్తున్నపుడు అయోధ్య ప్రజలు విలపించినారు.

పర్యాయపదాలు : భాధపడుట, మొరపెట్టుట, విలపించుట

रोकर दुख प्रकट करने की क्रिया या भाव।

राम के वन गमन का समाचार सुनकर अयोध्या वासी विलाप करने लगे।
रोना-धोना, विलाप

A cry of sorrow and grief.

Their pitiful laments could be heard throughout the ward.
lament, lamentation, plaint, wail

రోధించుట పర్యాయపదాలు. రోధించుట అర్థం. rodhinchuta paryaya padalu in Telugu. rodhinchuta paryaya padam.