పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రోదన అనే పదం యొక్క అర్థం.

రోదన   నామవాచకం

అర్థం : మనస్సులోని బాధాను కళ్ళవెంట ధారగా వచ్చేది

ఉదాహరణ : తన ఏడుపు దూరదూరంకు వినిపిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : ఎడుపు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

रोने से उत्पन्न शब्द।

उसकी रुलाई दूर-दूर तक सुनाई दे रही थी।
आक्रंद, आक्रन्द, क्रंद, क्रंदन, क्रन्द, क्रन्दन, क्रोश, रुआई, रुदन, रुलाई, रोदन, रोना

A cry of sorrow and grief.

Their pitiful laments could be heard throughout the ward.
lament, lamentation, plaint, wail

రోదన పర్యాయపదాలు. రోదన అర్థం. rodana paryaya padalu in Telugu. rodana paryaya padam.