పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రోజుకూలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

రోజుకూలి   నామవాచకం

అర్థం : పొలంలో పంటను కోసినందుకు లభించే వేతనం.

ఉదాహరణ : రైతు కూలీలకు కోత కూలి ఇస్తున్నాడు

పర్యాయపదాలు : కోతకూలి, దినకూలి, దైనందిన కూలి

वह अन्न जो खेत काटने वालों को मज़दूरी के रूप में दिया जाता है।

किसान मज़दूरों को लवनी दे रहा है।
लवन, लवनि, लवनी, लौनी

Dry seed-like fruit produced by the cereal grasses: e.g. wheat, barley, Indian corn.

caryopsis, grain

అర్థం : ఒక రోజుకు సంపాదించునది

ఉదాహరణ : తారాబాయి కి ఎనభై రూపాయలు భత్యము లభిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : దినకూలి, భత్యము

एक दिन की मज़दूरी।

ताराबाई को अस्सी रुपये दिहाड़ी मिलती है।
अजूरा, आह्निक, दिनभृति, दिनिका, दिहाड़ी, दैनिक, नफरी, नफ़री, रोज, रोज़, रोज़ी, रोजी

Something that remunerates.

Wages were paid by check.
He wasted his pay on drink.
They saved a quarter of all their earnings.
earnings, pay, remuneration, salary, wage

రోజుకూలి పర్యాయపదాలు. రోజుకూలి అర్థం. rojukooli paryaya padalu in Telugu. rojukooli paryaya padam.