ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రైతు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రైతు   విశేషణం

అర్థం : విత్తనములు నాటువారు

ఉదాహరణ : రైతు పొలములో విత్తనములు నాటుచున్నాడు.

बीज बोने वाला।

वापक व्यक्ति खेत में बीज बो रहा है।
निवापक, बीजवाप, बोनेवाला, वप्ता, वापक

అర్థం : వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి

ఉదాహరణ : రైతు తన భూమిలోని వాటినే తన సేవకులకు ఇచ్చేవాడు

పర్యాయపదాలు : కృషీవలుడు

खेती या कृषि कर्म के योग्य।

वे अपनी कृष्य भूमि का कुछ हिस्सा अपने सेवक को देना चाहते हैं।
कृष्य

(of farmland) capable of being farmed productively.

arable, cultivable, cultivatable, tillable

రైతు   నామవాచకం

అర్థం : భూమిని నమ్ముకొని బ్రతికేవాడు

ఉదాహరణ : రైతు రాత్రి పూట శ్రమించి అతడు ఉత్పత్తి చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : కృషీవలుడు, వ్యవసాయకుడు

वह व्यक्ति जो कृषि या खेती करता हो।

किसान रात-दिन मेहनत करके अन्न उपजाते हैं।
काश्तकार, किसान, कृषक, खेतिहर, भूमिजीवी

A person who operates a farm.

farmer, granger, husbandman, sodbuster

రైతు పర్యాయపదాలు. రైతు అర్థం. raitu paryaya padalu in Telugu. raitu paryaya padam.