ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రెమ్మ అనే పదం యొక్క అర్థం.

రెమ్మ   నామవాచకం

అర్థం : ఆకు లేదా కాయ ఆ భాగంపై కొమ్మ లేదా ఆధారంతో కలిసి ఉండేది

ఉదాహరణ : అతను ఒక గురితోనే రెమ్మతో పాటు మామిడి కొమ్మను కూడా వేరు చేశాడు.

पत्ते या फल का वह भाग जो गोल छेद या मुँह के आकार का होता है तथा जहाँ से वह टहनी या आधार से जुड़ा रहता है।

उसके एक निशाने से ही ढेपनी के साथ आम टहनी से अलग हो गया।
ठेंपी, ढपनी, ढिपनी, ढेंठी, ढेंपनी, ढेंपी, ढेपनी

A slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ.

stalk, stem

అర్థం : చెట్టు శాఖలలో వచ్చిన చిన్న శాఖ

ఉదాహరణ : అతడు చెట్టు యొక్క రెమ్మను తెంపాడు.

పర్యాయపదాలు : ఉపశాక, చిన్నకొమ్మ, మండ, సెలకొమ్మ, సెలగ

शाखा में से निकली हुई छोटी शाखा।

उसने वृक्ष की एक टहनी को तोड़ा।
उपशाखा, टहनी, डाँड़ी, पतली शाखा, प्रशाखा

A small branch or division of a branch (especially a terminal division). Usually applied to branches of the current or preceding year.

branchlet, sprig, twig

రెమ్మ పర్యాయపదాలు. రెమ్మ అర్థం. remma paryaya padalu in Telugu. remma paryaya padam.