పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రెండు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రెండు   నామవాచకం

అర్థం : ఒకదానికి ఇంకొకటి

ఉదాహరణ : వేటగాడు క్రౌంచ పక్షి జంట లో ఒక దానిని కొట్టాడ.

పర్యాయపదాలు : అమడ, ఈడు, ఉద్ది, కవల, జంట, జోడి, దొందు

नर और मादा का युग्म।

बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया।
जुगल, जोट, जोड़, जोड़ा, जोड़ी, मिथुन, यमल, युग, युगम, युगल, युग्म

అర్థం : ఒకటి-ఒకటి కలుపగా వచ్చేది

ఉదాహరణ : రెండు రెట్లు నాలుగు

పర్యాయపదాలు : 2

एक और एक के जोड़ से प्राप्त संख्या।

दो का दुगुना चार होता है।
2, II, दो,

The cardinal number that is the sum of one and one or a numeral representing this number.

2, deuce, ii, two

రెండు   విశేషణం

అర్థం : ఒకటి మరియు ఒకటి

ఉదాహరణ : మా అక్కకు ఇద్దరు పిల్లలు

పర్యాయపదాలు : ఇద్దరు, ద్వి

एक और एक।

मेरे दो बच्चे हैं।
2, II, दो, द्वय, द्वि,

Being one more than one.

He received two messages.
2, ii, two

రెండు పర్యాయపదాలు. రెండు అర్థం. rendu paryaya padalu in Telugu. rendu paryaya padam.