పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రెండుసంవత్సరాలచెట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ఏ మొక్కలైతే రెండు సంవత్సరాల వరకేవుండి ఆ తర్వాత నష్టపోతాయో

ఉదాహరణ : చెరకు రెండు సంవత్సరాల చెట్టు.

పర్యాయపదాలు : రెండేండ్లచెట్టు, రెండేళ్లచెట్టు

वे पेड़-पौधे जो दो वर्षों में नष्ट हो जाते हैं।

गन्ना एक द्विवर्षी वनस्पति है।
द्विवर्षी पादप, द्विवर्षी वनस्पति, द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय वनस्पति

రెండుసంవత్సరాలచెట్టు పర్యాయపదాలు. రెండుసంవత్సరాలచెట్టు అర్థం. rendusamvatsaraalachettu paryaya padalu in Telugu. rendusamvatsaraalachettu paryaya padam.