పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రూపం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రూపం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన వస్తువుకు ఆకారము లేదా ఒక రూపము కలిగి ఉండుట

ఉదాహరణ : మనం జీవితంలో అనేక ఆకారములు గల వస్తువులను ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉపయోగిస్తాము.

పర్యాయపదాలు : ఆకారం, ఆకృతి

वह वस्तु जिसका कोई प्रत्यक्ष रूप या आकार हो।

हम अपने जीवन में मूर्त वस्तुओं का उपभोग अधिकाधिक मात्रा में करते हैं।
आकारयुक्त वस्तु, आयामयुक्त वस्तु, मूर्त वस्तु

అర్థం : మట్టితో తయారుచేసిన ఆకృతులు

ఉదాహరణ : అతడు ఏరకమైన విగ్రహాన్నయినా తయారుచేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రతిచ్చాయ, ప్రతిమ, ప్రతిరూపం, బొమ్మ, మూర్తి, విగ్రహం

किसी की आकृति के अनुरूप गढ़ी हुई आकृति।

वह किसी भी प्रकार की मूर्ति बना लेता है।
अरचा, अर्चा, प्रतिमा, बुत, मूरत, मूर्ति

A sculpture representing a human or animal.

statue

అర్థం : ఆకృతి

ఉదాహరణ : ఏదైనా పాటకు మొదట్లో సంగీత సంబంధమైన రూపానికి ఒక సంగీతకారుడు మంచి పద్ధతిలో అర్థం చేసుకుంటాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆకారం, ప్రతిరూపం

* कोई स्थानिक विशेषता (विशेषकर जैसा कि रूपरेखा में परिभाषित किया गया हो)।

किसी गीत आदि के संगीत संबंधी रूप को एक संगीतज्ञ ही अच्छी तरह समझ सकता है।
आकृति, प्रतिरूप, प्रारूप, रूप, संरचना

Any spatial attributes (especially as defined by outline).

He could barely make out their shapes.
configuration, conformation, contour, form, shape

అర్థం : -ఒక శబ్ధము లేదా వర్ణానికి విభక్తి ప్రత్యయం చేరినప్పుడు కలిగేది.

ఉదాహరణ : బాలుడు అనే రూపం బాలురు, బాలురకు మొదలైనవిగా మారుతుంది.

పర్యాయపదాలు : ధ్వనిరూపం, శబ్ధరూపం

शब्द या वर्ण का वह स्वरूप या उसका रूपांतर जो विशेषकर विभक्ति, प्रत्यय आदि लगने से बन जाता है।

लड़का शब्द के ही रूप लड़के, लड़कों आदि हैं।
रूप, शब्दरूप

The phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something.

The inflected forms of a word can be represented by a stem and a list of inflections to be attached.
descriptor, form, signifier, word form

రూపం పర్యాయపదాలు. రూపం అర్థం. roopam paryaya padalu in Telugu. roopam paryaya padam.