పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రాట్నం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రాట్నం   నామవాచకం

అర్థం : నూలు వడికే ఒక యంత్రం

ఉదాహరణ : మహాత్మా గాంధీ స్వయంగా తానే రాట్నం తిప్పేవారు.

सूत कातने का लकड़ी का एक यंत्र।

महात्मा गाँधी स्वयं चरखा चलाते थे।
चरख़ा, चरखा, चर्ख़ा, चर्खा, रहँटा

A small domestic spinning machine with a single spindle that is driven by hand or foot.

spinning wheel

రాట్నం పర్యాయపదాలు. రాట్నం అర్థం. raatnam paryaya padalu in Telugu. raatnam paryaya padam.