పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రాక్షసుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రాక్షసుడు   నామవాచకం

అర్థం : మనుషులను చంపుకు తినేవాడు

ఉదాహరణ : ఇక్కడ ముందు ఒక రాక్షసుడు నివసించాడు.

अघोरपंथ का अनुयायी।

यहाँ पहले एक औघड़ रहते थे।
अघोर, अघोरपंथी, अघोरी, आघोर, औघड़, औघड़ बाबा, औघड़पंथी, पिटारू

అర్థం : దేవతలకు బద్ద శత్రువులు

ఉదాహరణ : దేవతలకు దానవులకు మధ్య ఏదైనా యుద్ధం జరగడం.

పర్యాయపదాలు : అసురుడు, దానవుడు

कश्यप के वे पुत्र जो उनकी दनु नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए थे और जो देवताओं के घोर शत्रु थे।

दानवों के राजा मय दानव तलातल के राजा थे।
दनुज, दानव

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

రాక్షసుడు పర్యాయపదాలు. రాక్షసుడు అర్థం. raakshasudu paryaya padalu in Telugu. raakshasudu paryaya padam.