పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రవాణా అనే పదం యొక్క అర్థం.

రవాణా   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా వాహనం ఒక ప్రదేశము నుండి మరొక ప్రదేశమునకు వెళ్లడం.

ఉదాహరణ : ప్రాచీనకాలంలో రవాణా సౌకర్యాలు ఇంతగాలేవు.

పర్యాయపదాలు : రాకపోకలు

किसी वाहन आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आने-जाने की क्रिया।

पहले ज़माने में यातायात के इतने साधन नहीं थे।
आवागमन, आवागवन, आवागौन, यातायात

The act of moving something from one location to another.

conveyance, transfer, transferral, transport, transportation

రవాణా పర్యాయపదాలు. రవాణా అర్థం. ravaanaa paryaya padalu in Telugu. ravaanaa paryaya padam.