ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగులువేసే పని అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగులువేసే పని   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటిగోడలను రంగులతో నింపడం

ఉదాహరణ : ఈ ఇంటికి రంగులు వేయడానికి కూలీవాడు రంగులు వేసే పనికి నాలుగు వందలు తీసుకున్నాడు.

पोतने की मज़दूरी।

मजदूरों ने इस घर की पुताई चार सौ ली।
पुताई, पोताई

Something that remunerates.

Wages were paid by check.
He wasted his pay on drink.
They saved a quarter of all their earnings.
earnings, pay, remuneration, salary, wage

రంగులువేసే పని పర్యాయపదాలు. రంగులువేసే పని అర్థం. ranguluvese pani paryaya padalu in Telugu. ranguluvese pani paryaya padam.