పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యోగ్యత అనే పదం యొక్క అర్థం.

యోగ్యత   నామవాచకం

అర్థం : అందరికీ మంచి చేయాలనే హృదయం కలిగి ఉండడం

ఉదాహరణ : మంచిగుణం మనిషికి అలంకరణలాంటిది.

పర్యాయపదాలు : మంచిగుణం, మంచితనం, సద్భావం, సుగుణం

अच्छा गुण।

सद्गुण मनुष्य का आभूषण है।
अच्छाई, ख़ूबी, खूबी, गुण, सद्गुण

A particular moral excellence.

virtue

అర్థం : తెలివితేటలను పరీక్షించుట.

ఉదాహరణ : ఉద్యోగం ఇచ్చునప్పుడు కార్యాలయంలో వారి యోగ్యతను పరీక్షిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : అర్హత

किसी की अंतर्निहित बौद्धिक योग्यता।

नौकरी देने से पहले लोगों की अभिक्षमता परखी जाती है।
अभिक्षमता

Inherent ability.

aptitude

అర్థం : మానవుని యొక్క తెలివి, అనుభవము తెలుసుకోవడం.

ఉదాహరణ : పోటీ పరీక్షల ద్వారా విద్యార్థుల యోగ్యతను పరీక్షిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : అర్హత, చాతుర్యం, చాలిక, దిట్టుతనం, నిపుజాత, నిపుజాత్వం, నేరిమి, నైపుణ్యం, పటిమ, పస, ప్రావీణత, సమర్థన, సామర్థ్యము

ज्ञान, अनुभव, शिक्षा आदि की दृष्टि से वह विशेषता या गुण जिसके आधार पर कोई किसी कार्य या पद के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता परखी जाती है।
अर्हता, इल्मीयत, इस्तेदाद, उपयुक्तता, काबिलियत, काबिलीयत, क्षमता, माद्दा, योग्यता, लियाकत, लियाक़त, सलीक़ा, सलीका, सामर्थ्य, हुनर

An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something.

Her qualifications for the job are excellent.
One of the qualifications for admission is an academic degree.
She has the makings of fine musician.
making, qualification

అర్థం : ఏదైన పనిచేయుటకు ఉండే సామర్థ్యము.

ఉదాహరణ : ఆ పదవిలో ఉండుటకు అతనికి అర్హత కలిగి వుండాలి.

పర్యాయపదాలు : అర్హత, విశిష్టత

అర్థం : ఏదైన పని చేయడానికి గల సామర్థ్యం.

ఉదాహరణ : అతనికి న్యాయవాది అయ్యే అర్హత ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అర్హత, నిపుణత, నైపుణ్యం, పస, ప్రావీణ్యం

किसी पद, कार्य आदि के लिए योग्य होने की अवस्था या भाव।

पात्रता के कारण उसे अध्यापक का पद मिला।
पात्रता, पात्रत्व, भाजनता, योग्यता

అర్థం : ఏదైన పనిలో సామర్థ్యము కలిగి ఉండటం.

ఉదాహరణ : క్రికెట్‍లో సచిన్ యొక్క ప్రావీణ్యత ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినది.

పర్యాయపదాలు : అనువు, కుషలత, కౌశలం, కౌశల్యం, చతురిమ, చాతుర్యం, నిపుణత, నిపుణత్వం, నేర్పరి, నైపుణం, నైపుణ్యం, పటత్వం, ప్రవీణత, ప్రావీణ్యత

किसी काम आदि में प्रवीण होने की अवस्था, गुण या भाव।

क्रिकेट में सचिन की प्रवीणता जगजाहिर है।
खेल-कूद में निपुणता के लिए अभ्यास आवश्यक है।
उस्तादी, काबिलीयत, कार्यकुशलता, कुशलता, कौशल, दक्षता, निपुणता, नैपुण्य, पटुता, प्रवीणता, प्रावीण्य, महारत, युक्ति, विचक्षणता, सिद्धि, सुघड़ई, सुघड़ता, सुघड़पन, सुघड़ाई, सुघड़ापा, सुघरई, सुघरता, सुघरपन, सुघराई, स्किल

An ability that has been acquired by training.

accomplishment, acquirement, acquisition, attainment, skill

యోగ్యత   విశేషణం

అర్థం : ఎదైన పని చేసే శక్తి లేదా గుణం కలిగి ఉండుట

ఉదాహరణ : ఈ పని కొసం ఒక నేర్పుగల వ్యక్తి అవసరం.

పర్యాయపదాలు : నేర్పు, నైపుణ్యత, ప్రవీణత, ప్రావీణ్యత, శ్రేష్ఠత

जिसमें किसी काम को अच्छी तरह से करने की दक्षता या गुण हो।

इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है।
अभिजात, अलं, अलम्, उदात्त, उपयुक्त, काबिल, योग्य, लायक, लायक़, समर्थ, सलीक़ामंद, सलीक़ामन्द, सलीक़ेमंद, सलीक़ेमन्द, सलीकामंद, सलीकामन्द, सलीकेमंद, सलीकेमन्द, हुनरमंद, हुनरमन्द

Have the skills and qualifications to do things well.

Able teachers.
A capable administrator.
Children as young as 14 can be extremely capable and dependable.
able, capable

యోగ్యత పర్యాయపదాలు. యోగ్యత అర్థం. yogyata paryaya padalu in Telugu. yogyata paryaya padam.