పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యూదీజాతైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

యూదీజాతైన   విశేషణం

అర్థం : యూదుల ధర్మానికి చెందిన

ఉదాహరణ : గీతా యూదీజాతైన గ్రంధం అధ్యయనం చేస్తుంది.

यहूदी धर्म के अनुयायी, उनकी भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित या यहूदी धर्म का।

गीता यहूदी ग्रंथों का अध्ययन कर रही है।
इबरानी, इब्रानी, यहूदी, हिबरू, हिब्रू

Of or relating to Jews or their culture or religion.

He is Jewish.
A Jewish wedding.
jewish, judaic

యూదీజాతైన పర్యాయపదాలు. యూదీజాతైన అర్థం. yoodeejaataina paryaya padalu in Telugu. yoodeejaataina paryaya padam.