పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యాబై అనే పదం యొక్క అర్థం.

యాబై   నామవాచకం

అర్థం : నలబైకి పది కలుపగా వచ్చే సంఖ్య.

ఉదాహరణ : ఇరబై మరియు ముప్పై కలుపగా యాబై వస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : 50

चालीस और दस के योग से प्राप्त अंक।

बीस और तीस पचास होता है।
50, L, अर्द्धशत, अर्धशत, पचास, ५०

The cardinal number that is the product of ten and five.

50, fifty, l

యాబై   విశేషణం

అర్థం : నలబై తొమ్మిది తరువాత వచ్చే సంఖ్య.

ఉదాహరణ : దర్జీ యాబయవ జాకెట్ కూడా కుట్టేశాడు.

పర్యాయపదాలు : యాబయవ

गणना में पचासी के स्थान पर आने वाला।

दर्ज़ी ने पचासीवाँ ब्लाउज़ भी सी लिया है।
पचासीवाँ, पच्यासीवाँ

The ordinal number of eighty-five in counting order.

85th, eighty-fifth

యాబై పర్యాయపదాలు. యాబై అర్థం. yaabai paryaya padalu in Telugu. yaabai paryaya padam.