పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యజమానిలేని అనే పదం యొక్క అర్థం.

యజమానిలేని   విశేషణం

అర్థం : మంచిచెడులు చూసేవారులేని

ఉదాహరణ : యజమానిలేనందున కుక్కలకు మత్తును ఇచ్చారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जिसका कोई मालिक न हो (जंतु)।

लावारिस कुत्तों की नसबंदी की गई।
अपति, अपालतू, आवारा, बैतड़ा, बैतला, ला-वारिस, लावारिस, सड़कछाप

Wandering aimlessly without ties to a place or community.

Led a vagabond life.
A rootless wanderer.
rootless, vagabond

యజమానిలేని పర్యాయపదాలు. యజమానిలేని అర్థం. yajamaanileni paryaya padalu in Telugu. yajamaanileni paryaya padam.