ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యజమానియైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

యజమానియైన   విశేషణం

అర్థం : ఏదైనా చేయడానికి , అనుభవించడానికి వీలునామా ప్రకారం దొరికేది.

ఉదాహరణ : నాయనమ్మ వీలునామా ప్రకారం రాము కూడా ఈ ఇంట్లో ఉండడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అధికారైన, నాయకుడైన

जिसे अधिकार दिया गया हो या जिसे कुछ करने या पाने का अधिकार हो।

दादी की वसीयत के अनुसार राम भी इस घर में रहने का अधिकारी है।
अधिकार प्राप्त, अधिकारक, अधिकारयुक्त, अधिकारिक, अधिकारी, काबिज, मुस्तहक, मुस्तहक़, हकदार, हक़दार

Having authority or ascendancy or influence.

An important official.
The captain's authoritative manner.
authoritative, important

అర్థం : ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకొనే పెద్ద వ్యక్తి

ఉదాహరణ : నా ఈ భూమి యజమాని హక్కు.

పర్యాయపదాలు : జమీందారైన

मालिक या स्वामी का उससे संबंधित।

मेरा इस जमीन पर मालिकाना हक़ है।
मालिकाना

యజమానియైన పర్యాయపదాలు. యజమానియైన అర్థం. yajamaaniyaina paryaya padalu in Telugu. yajamaaniyaina paryaya padam.