పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మెరుపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మెరుపు   నామవాచకం

అర్థం : రెండు మేఘాలు ఢీకొన్నపుడు వచ్చే ప్రకాశవంతమైన వెలుగు

ఉదాహరణ : ఆకాశంలో ఆగి ఆగి మెరుపు ప్రకాశిస్తున్నది.

आकाश में सहसा क्षण भर के लिए दिखाई देने वाला वह प्रकाश जो बादलों में वातावरण की विद्युत शक्ति के संचार के कारण होता है।

आकाश में रह-रहकर बिजली चमक रही थी।
अणुभा, अनुभा, अशनि, आर्द्राशनि, इरम्मद, ईरमद, गाज, गो, चंचला, चपला, छिनछवि, तड़ित, तड़िता, तड़ित्, तरिता, दामिनी, नीलांजसा, पवि, बिजली, मेघज्योति, मेघदीप, मेघभूति, वज्र, विद्युत, विद्युत्, विद्योत्, शंपा, शम्पा, समनगा, सौदामनी, सौदामिनी, हीर

Abrupt electric discharge from cloud to cloud or from cloud to earth accompanied by the emission of light.

lightning

మెరుపు   క్రియ

అర్థం : వర్షం పడేటప్పుడు ఆకాశంలో వచ్చే చీకటి వెలుగులు

ఉదాహరణ : కరెంటు ఇంజన్ లో మెరుపులు రావడం లేదు

పర్యాయపదాలు : చమక్కు, జిగేల్‍మను, మిలమిలమను

किसी विशेष इंजन आदि का भक-भक करना।

बिजली का इंजन नहीं भकभकाता है।
भकभकाना

మెరుపు పర్యాయపదాలు. మెరుపు అర్థం. merupu paryaya padalu in Telugu. merupu paryaya padam.