పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మృదత్వం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మృదత్వం   నామవాచకం

అర్థం : మృదువుగా వుండే స్థితి లేదా భావన.

ఉదాహరణ : వాణీ యొక్క మృదత్వం అందరికీ బాగుంటుందిపూల కోమలత్వం అందరికీ అందంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : కోమలత్వం, మెత్తదనం, సుకుమారం

कोमल होने की अवस्था या भाव।

वाणी की कोमलता सभी को अच्छी लगती है।
कोमलता, कोमलताई, नरमाई, नरमाहट, नरमी, नरमीयत, नर्माहट, नर्मी, मुलायमियत, मृदुता, मृदुलता, स्नेह

A visual property that is subdued and free from brilliance or glare.

The softness of the morning sky.
softness

మృదత్వం పర్యాయపదాలు. మృదత్వం అర్థం. mridatvam paryaya padalu in Telugu. mridatvam paryaya padam.