పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మృదంగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మృదంగం   నామవాచకం

అర్థం : డోలు లాంటి ఒక పురాతన ఆనధ్య వాయిద్యం

ఉదాహరణ : మృదంగ తాళానికి ఆమె నర్థిస్తుంధి.

పర్యాయపదాలు : డోలు

ढोल की तरह का एक पुराना आनद्ध वाद्य।

मृदंग की ताल पर वह थिरक उठा।
मिरदंग, मुरज, मृदंग, मृदंगम

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

అర్థం : తబలా లాగ వుండే ఒక వాయిద్యం

ఉదాహరణ : సోహన్ మృదంగం వాద్యం నేర్చుకుంటున్నాడు.

एक थाप वाद्य जो मृदंग से कुछ छोटा होता है।

सोहन पखावज बजाना सीख रहा है।
पखाउज, पखावज

అర్థం : రెండు చేతులతో వాయించే చర్మ వాయిద్యం

ఉదాహరణ : రామ్ స్నేహితుడు మృదంగం వాయిస్తున్నాడు.

एक प्रकार का मृदंग।

रामसनेही माँदर बजा रहा है।
मर्दल, माँदर, मांदर, मान्दर

మృదంగం పర్యాయపదాలు. మృదంగం అర్థం. mridangam paryaya padalu in Telugu. mridangam paryaya padam.