పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మూయబడిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

మూయబడిన   విశేషణం

అర్థం : చుట్టుకొనిబడి ఉన్నటువంటి.

ఉదాహరణ : మేఘాలతో క్రమ్ముకొన్న ఆకాశాన్ని పిల్లలు చూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆవరించుకొన్న, కప్పబడిన, కమ్ముకొన్న, క్రమ్ముకొన్న, ముసురుకొను

जो किसी वस्तु आदि से ढका हुआ हो।

बालक मेघ से आच्छादित आकाश को देख रहा था।
अपिनद्ध, अपिबद्ध, अपिहित, अवगुंठित, अवगुण्ठित, आच्छन्न, आच्छादित, आवृत, आवृत्त, ढँका, ढका, ढका हुआ, तिरस्कृत, मंडित, संवृत

అర్థం : తెరవకుండా ఉంచడం

ఉదాహరణ : అతను మూసివేసియబడిన కాలువను శుభ్రం చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : మూసివేయబడిన

जो रुँधा या रुका हुआ हो।

वह बंद नाली को साफ़ कर रहा है।
अवरुद्ध, अवरोधित, निरुद्ध, बंद, बन्द, बाधाग्रस्त, बाधित, रुँधा, रुद्ध, संवृत

మూయబడిన పర్యాయపదాలు. మూయబడిన అర్థం. mooyabadina paryaya padalu in Telugu. mooyabadina paryaya padam.