పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మూఢత్వం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మూఢత్వం   నామవాచకం

అర్థం : ముర్ఖుడైన అవస్థ లేక భావన.

ఉదాహరణ : మూర్ఖుల దగ్గర నవ్వవద్దు నీ మూర్ఖత్వం వలన రూపొందించిన పని వ్యర్థమైంది

పర్యాయపదాలు : అవివేకం, మూర్ఖత్వం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The trait of acting stupidly or rashly.

folly, foolishness, unwiseness

మూఢత్వం పర్యాయపదాలు. మూఢత్వం అర్థం. moodhatvam paryaya padalu in Telugu. moodhatvam paryaya padam.