పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముసురుకొను అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముసురుకొను   క్రియ

అర్థం : నలువైపులా కమ్ముకోవడం గుండ్రంగా చుట్టుకోవడం

ఉదాహరణ : ఆకాశంలో ఘణీభవించిన నల్లని మేఘాలు ముసురు కొన్నాయి

పర్యాయపదాలు : కమ్ముకొను, గుబురుగావుండు, చుట్టుకొను

चारों ओर से घेर लेना या मंडलाकार छा जाना।

आकाश में घने काले बादल मँडरा रहे हैं।
मँडराना, मँडलाना, मंडराना, मंडलाना, मडराना

ముసురుకొను   విశేషణం

అర్థం : చుట్టుకొనిబడి ఉన్నటువంటి.

ఉదాహరణ : మేఘాలతో క్రమ్ముకొన్న ఆకాశాన్ని పిల్లలు చూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆవరించుకొన్న, కప్పబడిన, కమ్ముకొన్న, క్రమ్ముకొన్న, మూయబడిన

जो किसी वस्तु आदि से ढका हुआ हो।

बालक मेघ से आच्छादित आकाश को देख रहा था।
अपिनद्ध, अपिबद्ध, अपिहित, अवगुंठित, अवगुण्ठित, आच्छन्न, आच्छादित, आवृत, आवृत्त, ढँका, ढका, ढका हुआ, तिरस्कृत, मंडित, संवृत

ముసురుకొను పర్యాయపదాలు. ముసురుకొను అర్థం. musurukonu paryaya padalu in Telugu. musurukonu paryaya padam.