పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముసలితనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముసలితనం   నామవాచకం

అర్థం : వ్యక్తి జీవితంలో చివరి దశ

ఉదాహరణ : అతడి వృద్దాప్యం చాలా కఠినంగా గడిచింది.

పర్యాయపదాలు : వృద్దప్యం

वह समय जब कोई बूढ़ा हो।

उसका बुढ़ापा बहुत कठिनाई में बीता।
बुढ़ापा

A late time of life.

Old age is not for sissies.
He's showing his years.
Age hasn't slowed him down at all.
A beard white with eld.
On the brink of geezerhood.
age, eld, geezerhood, old age, years

ముసలితనం   క్రియ

అర్థం : వృదావస్త సమీపించటం

ఉదాహరణ : అతను వయస్సు కంటే ముందే ముసలితనం వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : వృదాప్యం

वृद्धावस्था को प्राप्त होना।

वह समय से पहले ही बुढ़ा गया।
बुढ़ाना, वृद्ध होना

Grow old or older.

She aged gracefully.
We age every day--what a depressing thought!.
Young men senesce.
age, get on, maturate, mature, senesce

ముసలితనం పర్యాయపదాలు. ముసలితనం అర్థం. musalitanam paryaya padalu in Telugu. musalitanam paryaya padam.