పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముక్కలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముక్కలు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక దానిని కొన్ని శాఖలుగా చేయడం

ఉదాహరణ : ఆమె సీమరేగును నాలుగు భాగాలుగా కోసింది.

పర్యాయపదాలు : బద్దలు, భాగం

फल आदि का काटा या चीरा हुआ टुकड़ा।

उसने सेब के चार कतरे किए।
कतरा, कतला, टुकड़ा, फाँक, भाग, शाख, शाख़, हिस्सा

A thin flat piece cut off of some object.

slice

అర్థం : చిన్న చిన్న బద్దలుగా చేయడం

ఉదాహరణ : ఆ మందిరం పెద్ద-పెద్ద శిలా ఖండాలతో నిర్మించబడింది.

పర్యాయపదాలు : ఖండాలు, తునకలు, భాగాలు

किसी भी वस्तु का ठोस टुकड़ा।

यह मंदिर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़ों से बना है।
अवच्छेद, खंड, खण्ड, टुकड़ा, परखचा, परखच्चा, व्यवच्छेद

A solid piece of something (usually having flat rectangular sides).

The pyramids were built with large stone blocks.
block

ముక్కలు పర్యాయపదాలు. ముక్కలు అర్థం. mukkalu paryaya padalu in Telugu. mukkalu paryaya padam.