పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముక్కలగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముక్కలగు   నామవాచకం

అర్థం : ముక్కలుముక్కలుగా అవడం.

ఉదాహరణ : పగిలిపోతాయనే కారణంగా నేను మట్టి వస్తువులను జాగ్రత్తగా పెడతాను పిల్లల ఏడుపుకు కారణం ఆటవస్తువులు పగిలిపోవడం

పర్యాయపదాలు : తుత్తునియలగు, పగులు, బ్రద్దలగు, భగ్నమగు, విరుగు

टूटने की क्रिया या भाव।

टूटने से बचाने के लिए मैं मिट्टी के बर्तनों को संभालकर रखती हूँ।
टूट, टूटना, भंग, भङ्ग

The act of breaking something.

The breakage was unavoidable.
break, breakage, breaking

ముక్కలగు   క్రియ

అర్థం : ఏదైనా వస్తువు క్రిందపడినపుడు వేరగుట.

ఉదాహరణ : గాజుగిన్నె క్రిందపడగానే విరిగెను.

పర్యాయపదాలు : తునుగు, విరుగు

किसी वस्तु के टुकड़े होना।

काँच की कटोरी हाथ से छूटते ही टूट गई।
खंडित होना, टूटना, फूटना, भंग होना, भग्न होना

Go to pieces.

The lawn mower finally broke.
The gears wore out.
The old chair finally fell apart completely.
break, bust, fall apart, wear, wear out

అర్థం : సహజ స్థితి నుండి వేరుపడటం

ఉదాహరణ : తప్పుడు పద్దతిలో వ్యాయామం చేస్తే అప్పుడప్పుడు ఎముకలు విరుగుతాయి

పర్యాయపదాలు : విరుగు

पहले की अवस्था से पतला या छोटा होना या क्षीण होना (विशेषकर किसी बीमारी आदि के कारण)।

गलत तरीके से व्यायाम करने से भी कभी-कभी हड्डियाँ गलती हैं।
गलना

Grow weak and thin or waste away physically.

She emaciated during the chemotherapy.
emaciate

ముక్కలగు పర్యాయపదాలు. ముక్కలగు అర్థం. mukkalagu paryaya padalu in Telugu. mukkalagu paryaya padam.