పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మర్మం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మర్మం   నామవాచకం

అర్థం : ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఉంచుట.

ఉదాహరణ : ఈ రహస్యాన్ని గోప్యంగా ఉంచండి.

పర్యాయపదాలు : కిటుకు, గుట్టు, గుప్తత, గూఢం, గోప్యం, చాటు, నిగూఢత, మరుగు, రహస్యం

गोपनीय होने की अवस्था या भाव।

इस रहस्य की गोपनीयता को बनाए रखो।
गुप्तता, गुह्यता, गोपनीयता, गोप्यता

The condition of being concealed or hidden.

concealment, privacy, privateness, secrecy

మర్మం   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఎవ్వరికీ తెలియనీయ్యకుండా ఉంచడం.

ఉదాహరణ : శ్యామ్ ఇక్కడికి రహస్యంగా వస్తూ ఉంటాడు.

పర్యాయపదాలు : గుట్టుగా, గుత్తంగా, గుప్తంగా, గోపనం, గోప్యంగా, చాటు, రహస్యంగా

गुप्त रूप से या बिना किसी से कुछ कहे या बतलाए हुए।

श्याम यहाँ चोरी-छिपे आता रहता है।
अवैध कार्य गुप-चुप ही किए जाते हैं।
गुप-चुप, गुप-चुप रूप से, गुपचुप, गुपचुप रूप से, गुप्त रूप से, गुप्ततः, चोरी छिपे, चोरी-छिपे, छिपे-छिपे, छुप-छुपकर

మర్మం పర్యాయపదాలు. మర్మం అర్థం. marmam paryaya padalu in Telugu. marmam paryaya padam.