పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మన్మధుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మన్మధుడు   నామవాచకం

అర్థం : కామ రూపంలో ఉండే దేవుడు

ఉదాహరణ : మన్మధుడు శివుని క్రోధాగ్ని ముందు నిలవాల్సి వచ్చింది

పర్యాయపదాలు : అంగజుడు, అంగభవుడు, అజుడు, అనంగుడు, అనన్వజుడు, అభిరూపుడు, అయుగశరుడు, అలరు విలుకాడు, అసమబాణుడు, ఆత్మభువు, ఆత్మభూతుడు, ఇంచువిలుతుడు, కందర్పుడు, కన్నుల విలుకాడు, కామదేవుడు, కాముడు, చక్కెరవిలుకాడు, చెరుకు విలుకాడు, తామరతూపరి, పువ్విలుకాడు, పుష్పకేతనుడు, పుష్పబాణుడు, పుష్పభానుడు, మదనుడు, మనోజుడు, మరుడు, రతిపతి, రతిప్రియుడు, రమతి, రముడు, రాగచూర్ణుడు, రూపాస్త్రుడు, వలదొర, వలపుల రాజు, వలపుల రేడు, వలపుల వింటి, వలరాజు, వసంతయోధుడు, వసంతసఖుడు, విలాసి, శర్వరుడు, శుకవాహుడు, శృంగారయోని, సంసారగురువు, సారంగుడు, సిరిచూలి, సిరిపట్టి, సురభిసాయకుడు, స్త్రీపుత్రుడు, స్మరుడు

एक देवता जो काम के रूप माने जाते हैं।

कामदेव को शिव की क्रोधाग्नि का सामना करना पड़ा।
अंगजात, अंगहीन, अंड, अण्ड, अदेह, अनंग, अनंगी, अनन्यज, अपांग, अबलासेन, अयुग्मबाण, अयुग्मशर, अशरीर, असमवाण, असमशर, आत्मज, आत्मजात, आत्मप, , कंदर्प, काम देवता, कामदेव, कार्ष्णि, कुसुमकार्मुक, कुसुमचाप, कुसुमधन्वा, कुसुमबाण, कुसुमायुध, कुसुमेषु, चित्तज, चेतात्मजा, चेतोजन्मा, चैत्रसखा, जराभीस, झषकेतु, झषांक, धानकी, नमुचि, निषद्वर, पंचबाण, पंचवाण, पंचशर, पंचसर, पुष्पकेतन, पुष्पचाप, पुष्पधन्वा, पुष्पध्वज, पुष्पपत्री, पुष्पशर, पुष्पशरासन, पुष्पायुध, प्रसूनवाण, भव, मकर ध्वज, मदन, मदराग, मधुसख, मधुसखा, मधुसहाय, मधुसारथि, मधुसुहृद, मनजात, मनमथ, मनसिज, मनोज, मनोभू, मन्नथ, मीनकेतन, मीनकेतु, मीनध्वज, मुहिर, रणरणक, रतिनाथ, रतिनाह, रतिराज, रतिवर, रमण, रवीषु, रागच्छन, रागरज्जु, रागवृंत, रागवृन्त, रुद्रारि, रूपास्त्र, वरीषु, वसंत-बंधु, वसंतसख, वसंतसखा, वसन्त-बन्धु, वसन्तसख, वसन्तसखा, वाम, विषमवाण, विषमविखिज, शंबरसूदन, शंबरारि, शम्बरसूदन, शम्बरारि, शारंग, शिखि, शुकवाह, शृंगारजन्मा, श्रीज, श्रीपुत्र, संकल्पभव, संकल्पयोनि, समर, सारंग, सुप्रतीक, सुमसायक, स्मर, हृदयनिकेतन

మన్మధుడు పర్యాయపదాలు. మన్మధుడు అర్థం. manmadhudu paryaya padalu in Telugu. manmadhudu paryaya padam.