పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మద్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మద్యం   నామవాచకం

అర్థం : సముద్రం మండిన సమయంలో వచ్చినది

ఉదాహరణ : మద్యం యొక్క అంచనా సముద్రం నుండి వచ్చిన పద్నాల్గు రత్నాలుగా మారింది.

పర్యాయపదాలు : సారాయి

वह मदिरा जो समुद्र मंथन के समय निकली थी।

वारुणी की गणना समुद्र से निकले चौदह रत्नों में होती है।
सर्वप्रथम असुरों ने वारुणी का पान किया।
वारुणी, सुरा

అర్థం : మత్తి కలిగించే పానీయం

ఉదాహరణ : మద్యం విప్పపూలతో తయారుచేస్తారు.

పర్యాయపదాలు : సారా

एक प्रकार की शराब।

माधवी महुए से बनायी जाती है।
पुष्पांक, माधवी, माधुक, माध्व, माध्वक, माध्वी, माध्वीक

మద్యం పర్యాయపదాలు. మద్యం అర్థం. madyam paryaya padalu in Telugu. madyam paryaya padam.