పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మంచిగుణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మంచిగుణం   నామవాచకం

అర్థం : మంచి గుణం, నడవడిక కలవారు

ఉదాహరణ : సాధుగుణం కల మనుషులు మహనుభావులుగా పరిగణిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : మంచి ప్రవర్తన, సాధుగుణం, సాధుమనసు, సాధుస్వభావము

प्रकृति का वह गुण जो अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है।

सत्वगुण मनुष्य को महान बना देता है।
सतोगुण, सत्त्व, सत्त्वगुण, सत्व, सत्वगुण

అర్థం : అందరికీ మంచి చేయాలనే హృదయం కలిగి ఉండడం

ఉదాహరణ : మంచిగుణం మనిషికి అలంకరణలాంటిది.

పర్యాయపదాలు : మంచితనం, యోగ్యత, సద్భావం, సుగుణం

अच्छा गुण।

सद्गुण मनुष्य का आभूषण है।
अच्छाई, ख़ूबी, खूबी, गुण, सद्गुण

A particular moral excellence.

virtue

అర్థం : సజ్జనుడవడానికి గల లక్షణాలు

ఉదాహరణ : మంచితనం ఒక చాలా పెద్ద గుణం

పర్యాయపదాలు : మంచితనం, సుగుణం, సౌజన్యత

Elegance by virtue of fineness of manner and expression.

breeding, genteelness, gentility

మంచిగుణం పర్యాయపదాలు. మంచిగుణం అర్థం. manchigunam paryaya padalu in Telugu. manchigunam paryaya padam.