పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మంచం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మంచం   నామవాచకం

అర్థం : నాలుగు కాళ్ళు వుండి పడుకొవడానికి ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : అమ్మ పిల్లవాడిని మంచం మీద పడుకొబెట్టింది.

పర్యాయపదాలు : పడక, పాన్పు

खाट के समान बुनी हुई पीढ़ी।

दादी मचिया पर बैठकर चावल चुन रही हैं।
मँचिया, मंचिका, मचिया, माची, माढ़ा

एक प्रकार की बड़ी चारपाई।

माँ ने बच्चे को पलंग पर सुला दिया।
अवस्तार, पर्यंक, पलंग, पालिक, मँझा, मंझा, मेच

A piece of furniture that provides a place to sleep.

He sat on the edge of the bed.
The room had only a bed and chair.
bed

A low seat or a stool to rest the feet of a seated person.

footrest, footstool, ottoman, tuffet

అర్థం : నాలుగు కాళ్ళుండి పడుకోవడానికి ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : రామ్ గదిలో మంచం మీద పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : బల్ల

शरीर में पेट की दूसरी ओर का या पीछे वाला भाग।

राम कमरे में पीठ के बल सोया हुआ है।
पीठ, पुश्त, पृष्ठ

The posterior part of a human (or animal) body from the neck to the end of the spine.

His back was nicely tanned.
back, dorsum

అర్థం : మానవుని చేత నిర్మించబడిన వస్తువు, దానిని నిద్రించేటప్పుడు ఉపయోగిస్తారు.

ఉదాహరణ : అతడు ఇంటికి బయట మంచం మీద పడుకొని నిద్రపోయాడు.

वह मानव निर्मित वस्तु जिस पर सोया जाता है।

वह घर के बाहर शय्या पर सोया हुआ था।
आस्तरण, तल्प, शय, शय्या, शैया, सज्जा, सेज

A piece of furniture that provides a place to sleep.

He sat on the edge of the bed.
The room had only a bed and chair.
bed

అర్థం : కూర్చోవడానికి పడుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక చెక్క వస్తువు

ఉదాహరణ : అతను బల్లమీద కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : చేరం, నలుచమరపీట, పీట, బల్ల

काठ आदि की बनी चार पायों की चौकोर वस्तु जो बैठने, सोने आदि के काम आती है।

वह चौकी पर पालथी मारकर बैठा है।
चतुष्की, चौकी

అర్థం : నాలుగు కాళ్ళు వుండి పడుకోవడానికి ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : నానమ్మ మంచం మీద కూర్చుని బియ్యం వేరుతోంది.

మంచం పర్యాయపదాలు. మంచం అర్థం. mancham paryaya padalu in Telugu. mancham paryaya padam.