పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భటకటాయీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

భటకటాయీ   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన చెట్టు ఆకులపైన కూడా ముల్లులుంటాయి

ఉదాహరణ : సిర్సియమ్ వేర్లు ఔషధంగా పనికొస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : కంటకారి, కంటతారికా, చిత్రఫలా, పసరకటేలీ, పసరతాలికా, ప్రపూరికా, బహుకంటా, సింహికా, సిర్సియమ్, హేమపుష్పి

एक छोटा काँटेदार पौधा जिसके पत्तों पर भी काँटे होते हैं।

भटकटैया की जड़ औषध के रूप में काम आती है।
कंटकारी, कंटतारिका, कटेरी, कण्टकारी, कण्टतारिका, चित्रफला, निस्नेहफला, पसरकटाली, पसरकटेली, प्रपूरिका, बहुकंटा, बहुकण्टा, भटकटया, भटकटाई, भटकटैया, श्वेता, सिंहिका, हेमपुष्पी

Any of numerous plants of the family Compositae and especially of the genera Carduus and Cirsium and Onopordum having prickly-edged leaves.

thistle

భటకటాయీ పర్యాయపదాలు. భటకటాయీ అర్థం. bhatakataayee paryaya padalu in Telugu. bhatakataayee paryaya padam.