పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భగ్నదూత అనే పదం యొక్క అర్థం.

భగ్నదూత   నామవాచకం

అర్థం : పరాజయ వార్తను తెలియజేయడానికి యుద్ధభూమి నుండి పారిపోయిన వ్యక్తి

ఉదాహరణ : భగ్న దూత ద్వారా పరాజయ సమాచారాన్ని తెలుసుకొన్న వెంటనే రాజు కోటలోని ద్వారాలన్నీ మూయించాడు.

पराजय का समाचार देने के लिए रणक्षेत्र से भागकर आया हुआ व्यक्ति।

भग्नदूत द्वारा पराजय का समाचार मिलते ही राजा ने किले के सभी दरवाजे बंद करा दिए।
भग्न-दूत, भग्नदूत

భగ్నదూత పర్యాయపదాలు. భగ్నదూత అర్థం. bhagnadoota paryaya padalu in Telugu. bhagnadoota paryaya padam.