పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బీగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

బీగం   నామవాచకం

అర్థం : గడియ తీయడానికి ఉపయోగించు సాధనము

ఉదాహరణ : తాళపుగడియారం పిచుక శబ్దం కారణంగా పనిచేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : తాళం

घड़ी, बाजे आदि में कुँजी देने की क्रिया।

चाबीवाली घड़ी चाबी के कारण ही चलती है।
यह आठ दिनों की कूक की घड़ी है।
कूक, चाबी

Mechanical device used to wind another device that is driven by a spring (as a clock).

key, winder

అర్థం : ఇంటి గడియకు వేసేది

ఉదాహరణ : తాళంచెవి పోయిన కారణంగా మా తాళాన్ని పగలగొట్టవలసి వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : తాళం

धातु का वह यंत्र जो किवाड़, संदूक आदि बंद करने के लिए कुंडी में लगाया जाता है।

चाबी खो जाने के कारण मुझे बक्से का ताला तोड़ना पड़ा।
तालक, ताला

A fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed.

lock

బీగం పర్యాయపదాలు. బీగం అర్థం. beegam paryaya padalu in Telugu. beegam paryaya padam.