పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రోగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రోగు   క్రియ

అర్థం : ఏదేని ఒక చోట వచ్చి చేరుట.

ఉదాహరణ : పిల్లలందరు మైదానములో కలుస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : కలువు, గుంపుగాచేరు, చేరు, సమూహము

किसी एक जगह पर इकट्ठा होना।

सभी बच्चे मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं।
गड्ढे में पानी एकत्र हो गया है।
अगटना, इकट्ठा होना, एकत्र होना, एकत्रित होना, गोलियाना, घुमड़ना, जमना, जमा होना, जुटना, जुड़ना

Collect or gather.

Journals are accumulating in my office.
The work keeps piling up.
accumulate, amass, conglomerate, cumulate, gather, pile up

ప్రోగు   నామవాచకం

అర్థం : వస్తువుల సమూహము.

ఉదాహరణ : రాము మరియు శ్యామ ఇద్దరు ధాన్యరాశులను బాగం పంచుకొన్నారు.

పర్యాయపదాలు : కుప్ప, చాలు, పోగు, ప్రోవు, రాశి

एक जैसी वस्तुओं का कुछ ऊँचा समूह।

राम और श्याम के बीच अनाज के ढेर का बँटवारा हुआ।
अंबर, अंबार, अटंबर, अटम, अटा, अटाल, अटाला, अमार, अम्बर, अम्बार, कूट, गंज, घानी, चय, जखीरा, ढेर, प्रसर, राशि, संभार, संश्लिष्ट, समायोग, सम्भार

ప్రోగు పర్యాయపదాలు. ప్రోగు అర్థం. progu paryaya padalu in Telugu. progu paryaya padam.