పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రస్తావన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రస్తావన   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన పుస్తకంలో మొదట వ్రాయబడిన ముందు మాట.

ఉదాహరణ : ఈ పుస్తకంలోని భూమిక చాలా ఆలోచించి రాయబడింది

పర్యాయపదాలు : అవతరణి, అవతరణిక, అవతారిక, ఉపక్రమం, ఉపక్రమణి, ఉపక్రమణిక, ఉపోద్ఘాతం, పీఠిక, భూమిక, ముందుమాట, వాజ్ఞ్ముఖం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी पुस्तक आदि के आरम्भ का वह लेख जिससे उसकी ज्ञातव्य बातों का पता चले।

इस पुस्तक की भूमिका बहुत सोच-विचार कर लिखी गई है।
अवतरणिका, अवतरणी, आमुख, उपक्रम, उपोद्घात, प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका, मुख बंधन, मुखबंध

A short introductory essay preceding the text of a book.

foreword, preface, prolusion

అర్థం : ఏదేని పనిని చేయుటకు ఎవరిముందునైన పెట్టబడే విషయము.

ఉదాహరణ : ప్రధానమంత్రి పాకిస్తాన్ ముందు శాంతి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जो किसी के सामने स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाय।

प्रधानमंत्री के शांति के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने स्वीकार किया।
आफर, ऑफर, पेशकश, प्रस्ताव, सुझाव

The verbal act of offering.

A generous offer of assistance.
offer, offering

ప్రస్తావన పర్యాయపదాలు. ప్రస్తావన అర్థం. prastaavana paryaya padalu in Telugu. prastaavana paryaya padam.