పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రసంస అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రసంస   నామవాచకం

అర్థం : మెచ్చుకోవడం

ఉదాహరణ : అతడు తన గురువు పొగడ్తలకు తృప్తి పడలేదు.

పర్యాయపదాలు : పొగడ్త

यश का बखान या वर्णन।

वह अपने गुरु का गुणगान करते नहीं अघाता है।
अनुकीर्तन, अनुकीर्त्तन, गुणगान

An expression of approval and commendation.

He always appreciated praise for his work.
congratulations, extolment, kudos, praise

ప్రసంస పర్యాయపదాలు. ప్రసంస అర్థం. prasamsa paryaya padalu in Telugu. prasamsa paryaya padam.